20180217_mam7_por160vcex_006m

Mamiya 7 + Kodak Portra 160VC

Camera: Mamiya 7

Lens: 80mm F4

Film: Kodak Portra 160VC (expired 10y, ISO@80)

20180217_mam7_por160vcex_001s 20180217_mam7_por160vcex_002s 20180217_mam7_por160vcex_003s 20180217_mam7_por160vcex_004s 20180217_mam7_por160vcex_005s 20180217_mam7_por160vcex_006s 20180217_mam7_por160vcex_007s 20180217_mam7_por160vcex_008s 20180217_mam7_por160vcex_009s 20180217_mam7_por160vcex_010s