20180217_mam7_lomo_pur_007m

Mamiya 7 + LomoChrome Purple XR

Camera: Mamiya 7

Lens: 80mm F4

Film: Lomography LomoChrome Purlple XR 100-400

20180217_mam7_lomo_pur_001s 20180217_mam7_lomo_pur_002s 20180217_mam7_lomo_pur_003s 20180217_mam7_lomo_pur_004s 20180217_mam7_lomo_pur_005s 20180217_mam7_lomo_pur_006s 20180217_mam7_lomo_pur_007s 20180217_mam7_lomo_pur_008s 20180217_mam7_lomo_pur_009s 20180217_mam7_lomo_pur_010s